Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 22.5.2014 | Zobrazeno: 2580x

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

(1. KOLO)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na 22. dubna 2022.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 1. 3. 2022

 

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Název oboru: Praktická škola dvouletá

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Zaměření oboru:

 • Výživa a příprava pokrmů
 • Příprava na samostatný život

 

Obor je určen pro hochy i dívky.

 

 

Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

 

Stručná charakteristika studia: Cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech v oborech vyučovaných v naší škole (výživa a příprava pokrmů, šití, ruční práce, péče o domácnost, práce v dílnách, na zahradě).

 

Školní vzdělávací program - „Klíč“ zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro střední vzdělávání pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 – s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením

 

Popis vzdělávacího programu:

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Cílem vzdělávání v praktické škole dvouleté je umožnit žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě a získat základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v oboru podle zaměření přípravy. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, v zemědělství), případně pokračování v dalším vzdělávání.

 

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nekonají přijímací zkoušky.

Podání přihlášky do 1. 3. 2021

 

Bližší informace na adrese: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace, tel: 416 735 073

 

Kritéria pro přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v termínu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení

ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Další informace k přijímacímu řízení

 • Uchazeči o studium ve střední škole budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním číslem.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn týž den na internetových stránkách školy zssaldova.cz a na vývěsce hlavního vchodu školy.
 • Na základě žádosti bude uchazeči vydáno potvrzení o přijetí.
 • Přijatí uchazeči odevzdají střední škole do 10 pracovních dnů od přijetí zápisový lístek
 • Neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů.
 • Vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Možnost odvolání

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.