Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Rozpočet a střednědobý výhled
Mapa webu
A
A
A

Informace k přijímacímu řízení


Uchazeči o studium denní formy vzdělávání ve střední škole, obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale pouze přijímací řízení na základě kritérií přijímacího řízení, a to dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímací řízení proběhne dne 22. 4. 2023

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • splnění povinné školní docházky
 • odevzdání řádně vyplněné přihlášky v termínu
 • doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • uchazeči o studium ve střední škole budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním číslem
 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn týž den na internetových stránkách školy www.zssaldova.cz a na vývěsce hlavního vchodu školy
 • na základě žádosti bude uchazeči vydáno potvrzení o přijetí
 • přijatí uchazeči odevzdají střední škole do 10 pracovních dnů od přijetí zápisový lístek
 • neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů
 • vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Možnost odvolání:

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Náhradní termín přijímacího řízení:

 • uchazečům, kteří se pro závažné důvody k přijímacímu řízení nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů, bude stanoven náhradní termín.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.