Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

Informace k přijímacímu řízení


Uchazeči o studium denní formy vzdělávání ve střední škole, obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale pouze přijímací řízení na základě kritérií přijímacího řízení, a to dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímací řízení proběhne dne 22. 4. 2022

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • splnění povinné školní docházky
 • odevzdání řádně vyplněné přihlášky v termínu
 • doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • uchazeči o studium ve střední škole budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním číslem
 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn týž den na internetových stránkách školy www.zssaldova.cz a na vývěsce hlavního vchodu školy
 • na základě žádosti bude uchazeči vydáno potvrzení o přijetí
 • přijatí uchazeči odevzdají střední škole do 10 pracovních dnů od přijetí zápisový lístek
 • neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů
 • vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Možnost odvolání:

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Náhradní termín přijímacího řízení:

 • uchazečům, kteří se pro závažné důvody k přijímacímu řízení nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů, bude stanoven náhradní termín.